Algemene voorwaarden

Van Vitelco Leather B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
(Gedeponeerd onder KvK nr. 60235608)

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vitelco Leather Leather B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch (hierna te noemen: "Vitelco Leather") en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Vitelco Leather en haar contractspartij (hierna te noemen: "de wederpartij") gesloten overeenkomsten in het kader van de hierna genoemde activiteiten. Vitelco Leather exploiteert een leerlooierij, waarin kalfs(leren)huiden worden verwerkt en houdt zich bezig met de handel (verkoop) van kalfshuiden en runderhuiden, zowel nationaal als internationaal, zulks in de ruimste zin van het woord, hierna ook te noemen “de werkzaamheden” en/of “de huiden”.

2. De wederpartij, die reeds eerder overeenkomsten met Vitelco Leather is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Vitelco Leather in te stemmen.

3. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Vitelco Leather een overeenkomst heeft (af)gesloten met betrekking tot de werkzaamheden, respectievelijk wenst (af) te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

4. De door de wederpartij gehanteerde eigen algemene voorwaarden blijven van kracht voor zover niet in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden. Indien sprake is van strijd tussen beide voorwaarden zullen de algemene voorwaarden van Vitelco Leather te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. Algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

5. Indien de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Vitelco Leather jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

6. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van Vitelco Leather.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. Alle door Vitelco Leather gedane aanbiedingen met betrekking tot haar werkzaamheden, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven (7) werkdagen na kennisgeving door Vitelco Leather van de aanvaarding van haar aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een aanbod van Vitelco Leather is gedurende 15 dagen na dagtekening daarvan door Vitelco Leather geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Vitelco Leather schriftelijk is verlengd.

3. Indien door Vitelco Leather een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen haar en de wederpartij tot stand door aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Vitelco Leather of door uitvoering van de werkzaamheden (overeenkomst) ten behoeve van de wederpartij door Vitelco Leather. Uitsluitend het aanbod van Vitelco Leather respectievelijk haar factuur voor de uitvoering van de werkzaamheden (overeenkomst) wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

4. Indien door Vitelco Leather geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst tussen partijen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van de werkzaamheden (overeenkomst) ten behoeve van de wederpartij door Vitelco Leather. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de werkzaamheden (overeenkomst) door Vitelco Leather respectievelijk haar factuur voor de uitvoering van de overeenkomst wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

5. In een aanbod voorkomende fouten binden Vitelco Leather niet.

6. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie door de wederpartij verplicht Vitelco Leather niet tot acceptatie van een overeenkomst. Niet-acceptatie wordt door Vitelco Leather zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 7 werkdagen na voornoemde toezending, aan de wederpartij ter kennis gebracht.

7. Wijzigingen van en/of aanvullingen op een tussen partijen gesloten overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Vitelco Leather en de wederpartij eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. (uitvoering) Overeenkomst

1. Vitelco Leather verricht de werkzaamheden naar beste vermogen en draagt er zorg voor dat de werkzaamheden voldoen aan de eisen van veiligheid, hygiëne en kwaliteit.

2. Vitelco Leather betrekt de kalfshuiden zowel van haar moedervennootschap Vitelco als van derden.

3. Vitelco Leather bewerkt de huiden via een chroomgelooid, zulks afhankelijk van de wensen van de wederpartij. Vitelco Leather controleert de huiden als onderdeel van haar kwaliteitscontrole ook zelf.

4. Desalniettemin dient de wederpartij te beseffen - zij stelt en verklaart daarvan op de hoogte te zijn - dat het voor wat de levering van huiden betreft sprake is van natuurproducten, die in geringe mate kunnen verschillen qua kleur, dikte, finish, maat(voering), afwerking etc. van (eerder) door de wederpartij ontvangen monsters en huiden van eerdere leveringen op basis waarvan de wederpartij de overeenkomst met Vitelco Leather is aangegaan. De wederpartij accepteert deze mogelijke geringe verschillen en heeft niet het recht de overeenkomst met Vitelco Leather om die reden te annuleren en/of (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden en/of op te zeggen en/of anderszins te beëindigen.

5. Het is de wederpartij bekend dat bij het looiproces chroom verbindingen en andere chemicaliën worden gebruikt. Vitelco Leather betracht uiterste zorgvuldigheid om te zorgen dat deze chroom verbindingen en chemicaliën geen gevaar en/of risico voor de wederpartij oplevert. Deze chroom verbindingen en chemicaliën kunnen onder extreme weersomstandigheden, zoals, maar niet beperkt tot, temperatuur, zonlicht, vuur, lijm, oxidatie ed. van structuur/samenstelling wijzigen, bijvoorbeeld ingeval van chroom van 3 naar 6. Vitelco Leather heeft daarop geen invloed en is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.

6. Vitelco Leather is gerechtigd, indien zij dit voor een goede uitvoering van haar werkzaamheden wenselijk of noodzakelijk acht en zo nodig na overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen.

7. De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderling overleg tussen Vitelco Leather en de wederpartij, echter de wijze waarop deze tot uitvoering wordt gebracht en de wijze waarop het looiproces wordt uitgevoerd wordt bepaald door Vitelco Leather, met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, een en ander tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid dan wel anders is overeengekomen.

8. Ingeval van een gebrek in de werkzaamheden heeft Vitelco Leather het recht deze binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de werkzaamheden te beëindigen en/of de overeenkomst op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

9. Indien de wederpartij wenst dat Vitelco Leather in het kader van de werkzaamheden extra werkzaamheden verricht en/of extra huiden levert is zij gehouden dat schriftelijk aan Vitelco Leather kenbaar te maken. Vitelco Leather heeft te allen tijde het recht deze extra werkzaamheden/leveringen te weigeren. Zij zal deze extra werkzaamheden/ leveringen trachten uit te voeren, op voorwaarde dat dit verzoek redelijk is en Vitelco Leather de mogelijkheid heeft, dit ter beoordeling door haar zelf, deze extra werkzaamheden/leveringen uit te voeren en de wederpartij aan haar schriftelijk heeft toegezegd de extra kosten daarvan aan haar te betalen.

10. Vitelco Leather heeft het recht ingeval van bijzondere omstandigheden, zoals, maar niet beperkt tot, veterinaire beperkingen en van een tekort aan kalveren en/of runderen, de werkzaamheden in gedeelten en op een later tijdstip dan is overeenkomen uit te voeren, zulks voor zover de overeenkomst tussen partijen dit toelaat en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

11. Vitelco Leather maakt gebruik van de diensten van een kredietverzekeraar. Indien deze kredietverzekeraar specifieke eisen stelt ten aanzien van de door Vitelco Leather voor haar wederpartij(en) uit te voeren werkzaamheden, zullen deze door Vitelco Leather aan de wederpartij worden opgelegd, tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

12. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Vitelco Leather bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden zijn voor rekening van de wederpartij.

13. De wederpartij staat in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Vitelco Leather verstrekte gegevens en informatie. 

Artikel 4. Levering en transport

1. De levering (en het transport) van de huiden door Vitelco Leather aan de wederpartij geschiedt door Vitelco Leather zelf of door anderen.

2. Het transport van de huiden in Nederland geschiedt aan het adres van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen. De huiden gelden als te zijn geleverd indien die zijn aangekomen op het terrein van de wederpartij. De huiden zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van de wederpartij. Worden de huiden ook door een wederpartij ook bij Vitelco Leather zelf opgehaald?

3. Ingeval van grensoverschrijdende leveringen van de huiden zijn de Incoterms 2020 van toepassing.

4. Vitelco Leather mag zowel in het bepaalde in lid 1 als in lid 2 van dit artikel het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar schriftelijk een nieuw adres heeft medegedeeld. De wederpartij is verplicht de huiden op dit adres en op de door Vitelco Leather opgegeven tijd in ontvangst te nemen.

5. De wederpartij draagt zorg voor de douane- en andere formaliteiten (vergunningen) in het land van de levering.

Artikel 5. (af)Leveringstermijnen

1. De door Vitelco Leather aan de wederpartij opgegeven (af)leveringstermijnen zijn naar beste weten op basis van bij de totstandkoming van de overeenkomst aan haar bekende gegevens vastgesteld en zullen door Vitelco Leather zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vitelco Leather is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de wederpartij kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Vitelco Leather opgegeven termijn niet het recht ontlenen om de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. Ingeval de wederpartij de voor Vitelco Leather benodigde informatie en/of verplichtingen in het kader van de werkzaamheden niet tijdig, onjuist, onvoldoende dan wel niet passend aan Vitelco Leather verstrekt of voldoet, kan dit invloed hebben op de overeengekomen datum, aanvang en/of duur van de (uitvoering van de) werkzaamheden, hetgeen voor rekening en risico van de wederpartij komt. Hierdoor veroorzaakte extra kosten dienen door de wederpartij aan Vitelco Leather te worden vergoed. De wederpartij is gehouden om Vitelco Leather van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de totstandkoming van de overeenkomst bekend worden.

Artikel 6. Prijs en prijsverhoging

1. De door Vitelco Leather gehanteerde prijzen voor de werkzaamheden zijn exclusief B.T.W., andere door de overheidopgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde gelden, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Indien de hoogte van de BTW percentages van overheidswege worden gewijzigd gelden de gewijzigde nieuwe percentages. 

2. De wederpartij is verplicht aan Vitelco Leather een BTW nummer te verstrekken.

3. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van de uitvoering van de werkzaamheden, de kostprijzen een verhoging ondergaan, zoals, maar niet beperkt tot, als gevolg van overheidsmaatregelen, invoerrechten, ed. of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Vitelco Leather gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4. Indien door Vitelco Leather duidelijke rekenfouten in de prijs en/of prijsverhoging zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.

5. Alle door Vitelco Leather gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betaling

1. De wederpartij dient de door Vitelco Leather in het kader van de werkzaamheden aan de wederpartij gezonden factuur/facturen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn aan Vitelco Leather te betalen op haar op de factuur vermelde bankrekening, zonder korting en/of verrekening, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn niet volledig door de wederpartij is betaald, is deze in verzuim en is zij vanaf dat moment de wettelijke handelsrente over het niet betaalde bedrag verschuldigd, vermeerderd met 2 procentpunten. Na daartoe door Vitelco Leather deugdelijk in gebreke te zijn gesteld en bij het uitblijven van betaling is de wederpartij alsdan tevens de buitengerechtelijke kosten en gerechtskosten aan Vitelco Leather verschuldigd, welke buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom.

3. Vitelco Leather heeft het recht betalingen van de wederpartij eerst te laten strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en eventuele vorderingen op de wederpartij, die voortvloeien uit tekortkomingen van de wederpartij in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden (verbintenissen).

4. De administratie van Vitelco Leather strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8. Annulering en wijziging

1. Vitelco Leather behoudt zich het recht voor geringe aanpassingen in de werkzaamheden (als vermeld in de offerte) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de werkzaamheden te annuleren of de betreffende overeenkomst te (laten) ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien het looien van de huiden dan wel de levering van de huiden tijdelijk niet mogelijk is en/of specifieke veiligheids- en/of milieu voorschriften en/of andere wettelijke voorschriften (tijdelijk) niet in acht kunnen worden genomen.

2. De wederpartij heeft uitsluitend het recht de werkzaamheden te annuleren en/of de betreffende overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of indien de wederpartij dat aan geldende regelgeving ontleent. Indien de wederpartij de werkzaamheden (rechtsgeldig) annuleert of de betreffende overeenkomst ontbindt is de wederpartij verplicht om uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Vitelco Leather de door haar in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten te vergoeden.

3. Indien een wijziging of aanvulling van de werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden door Vitelco Leather zullen die steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging of aanvulling van de werkzaamheden leidt tot minder werkzaamheden kan dat tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Vitelco Leather behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door haar reeds gemaakte kosten alsmede gederfde winst in rekening te brengen.

4. De wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van de voltooiing daarvan daardoor kan worden beïnvloed. Vitelco Leather zal de wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5. Indien de wederpartij Vitelco Leather verzoekt tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen van de werkzaamheden zal Vitelco Leather daaraan gevolg geven, indien zulks binnen haar mogelijkheden ligt. Vitelco Leather kan nimmer worden verplicht daaraan gevolg te geven. Zij zal deze werkzaamheden indien mogelijk wel verrichten. Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan Vitelco Leather kenbaar gemaakt te worden.

6. Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen prijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Vitelco Leather de meerdere schade van de wederpartij te vorderen, daaronder begrepen de gederfde winst.

Artikel 9. Beëindiging

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien zij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de werkzaamheden (en betreffende overeenkomst) mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling, liquidatie van haar onderneming dan wel indien op een geheel of gedeelte van de eigendommen van de wederpartij, beslag wordt of is gelegd en dit beslag niet binnen afzienbare tijd wordt opgeheven. De wederpartij is verplicht Vitelco Leather onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. Vitelco Leather heeft in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Vitelco Leather, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd haar recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die Vitelco Leather ten laste van de wederpartij heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

2. Het in het vorige lid gestelde ten aanzien van het recht van Vitelco Leather de overeenkomst te ontbinden, is niet van toepassing indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

3. Vitelco Leather is wegens het beëindigen van de werkzaamheden en het opschorten van uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden (verbintenissen) op grond van de in het vorige lid bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, die daarvan het gevolg is.

4. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de wederpartij niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Vitelco Leather ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Vitelco Leather gefactureerde geldsommen is de wederpartij na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Vitelco Leather (af)geleverde huiden blijven haar eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met haar gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen, daaronder begrepen:

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde huiden, daaronder begrepen de volledige betaling van de overeengekomen prijs;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomsten door Vitelco Leather eventueel verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van deze overeenkomsten.

2. De door Vitelco Leather (af)geleverde huiden, die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Ingeval van faillissement of (aanvraag van) surseance van betaling van de wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan.

3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat zij dit niet zal doen is Vitelco Leather gerechtigd de (af)geleverde huiden, waarop het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de huiden voor de wederpartij houdt weg te (doen) halen. De wederpartij geeft hiervoor bij voorbaat haar toestemming en is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het aan Vitelco Leather verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst, onverminderde het recht van Vitelco Leather de volledige schade van de wederpartij te vorderen.

4. De wederpartij dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde huiden gemerkt te houden als het eigendom van Vitelco Leather, zoals bijvoorbeeld het niet verwijderen van de verpakking en/of van de nummers en/of van de certificaten of andere schriftelijke kenmerken met betrekking tot de huiden en deze op een juiste en zorgvuldige wijze en duidelijk afgescheiden van andere goederen te bewaren.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde huiden willen vestigen of doen gelden of enige andere gebeurtenis zich voordoet of dreigt voor te doen die de geleverde huiden zouden kunnen schaden, is de wederpartij verplicht Vitelco Leather hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 

6. Indien een derde overgaat tot betaling van het door de wederpartij aan Vitelco Leather verschuldigde bedrag, behoudt Vitelco Leather haar eigendomsvoorbehoud totdat de betaling onherroepelijk is.

7. Zolang de eigendom van de huiden niet op de wederpartij is overgegaan, is het deze niet toegestaan de huiden te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of in gebruik af te staan.

8. De wederpartij is verplicht de huiden voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle onheil, inclusief diefstal te verzekeren en Vitelco Leather op eerste verzoek ter zake inzage te geven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is ten aanzien van het door Vitelco Leather aan in Duitsland gevestigde wederpartijen (af)geleverde huiden het navolgende van toepassing. (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Vitelco Leather an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)

2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die Vitelco Leather aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen.

3. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für Vitelco Leather her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen Vitelco Leather.

4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Vitelco Leather mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Vitelco Leather zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:

  • a. Das Miteigentumsanteil des Vitelco Leather entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Vitelco Leather zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
  • b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil des Vitelco Leather um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht Vitelco Leather an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser anderen Lieferanten bestimmt.

Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Vitelco Leather met sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am Vitelco Leather ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Vitelco Leather für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.

  • c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Vitelco Leather ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des Vitelco Leather stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des Vitelco Leather selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist Vitelco Leather berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn Vitelco Leather dies ausdrücklich schriftlich erklärt.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des Vitelco Leather um mehr als 10%, so wird Vitelco Leather auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.

5. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.

Artikel 12. Niet tijdige afname

1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn de huiden afneemt en/of de wederpartij de huiden weigert af te nemen, is Vitelco Leather gerechtigd deze voor rekening van de wederpartijin bewaring (bij derden) te stellen of anderszins te houden voor de wederpartij. Vitelco Leather zal de wederpartij van deze bewaarneming schriftelijk in kennis stellen.

2. Alle door Vitelco Leather in kader van het in bewaring stellen van de huiden gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Het vorenstaande laat onverlet dat de wederpartij verplicht blijft aan Vitelco Leather de volledige koopprijs te betalen.

Artikel 13. Reclames en klachttermijnen

1. De wederpartij is verplicht het door Vitelco Leather verrichte werkzaamheden (daaronder begrepen de geleverde huiden) direct bij het gereed komen daarvan dan wel bij de (af)levering daarvan dan wel zo spoedig daarna als mogelijk, doch uiterlijk binnen 36 uren na (af)levering, te (laten) onderzoeken en zo nodig te (laten) keuren alsmede daarbij na te gaan of de werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de huiden op het oog geen afwijkende kleur, maatvoering en/of andere niet gebruikelijke eigenschappen bezitten, voldoen aan de juiste aantallen, aan de overeengekomen kwaliteitseisen en verder overeenkomen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

2. Indien Vitelco Leather besluit een eigen onderzoek uit te (laten) voeren in verband met door de wederpartij gestelde gebreken ten aanzien van de door Vitelco Leather verrichte werkzaamheden, is de wederpartij gehouden hieraan haar volledige medewerking te verschaffen.

3. Indien een klacht over een gebrek naar het oordeel van Vitelco Leather gegrond is zal zij waar het de bewerking van de huiden (looien) betreft deze werkzaamheden opnieuw uitvoeren zonder dat de wederpartij enig bedrag aan Vitelco Leather verschuldigd is en waar het de levering van huiden betreft te harer keuze hetzij de huiden terugnemen zonder dat de wederpartij enig bedrag aan Vitelco Leather verschuldigd is hetzij dezelfde soort huiden opnieuw aan de wederpartij leveren. Vitelco Leather is in dergelijke situaties niet tot enige schadevergoeding gehouden. De wederpartij heeft niet het recht om het aanbod van Vitelco Leather tot het opnieuw bewerken dan wel het opnieuw leveren van dezelfde soort huiden te weigeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden verlangd.

4. Klachten inzake vermeende gebreken dienen te allen tijde schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum te worden ingediend, onder een nauwkeurige opgave van de gebreken.

5. Klachten inzake het factuurbedrag dienen binnen veertien dagen na factuurdatum bij Vitelco Leather bij aangetekend schrijven te zijn ingediend, onder een nauwkeurige opgave van de reden van de klacht.

6. Indien de wederpartij niet voldoet aan het in dit artikel bepaalde leidt dit tot verval van alle aanspraken van de wederpartij op Vitelco Leather ter zake.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Vitelco Leather is, indien deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vitelco Leather beperkt tot de netto factuurwaarde van de (overeengekomen) werkzaamheden, voor zover die schade daadwerkelijk door de wederpartij is geleden en door haar is betaald.

2. Vitelco Leather is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel.

3. Een aansprakelijkheid van Vitelco Leather kan uitsluitend ontstaan nadat de wederpartij direct na de einde van de werkzaamheden of direct bij het constateren van de tekortkoming, haar deugdelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan Vitelco Leather een redelijke termijn heeft verschaft om de tekortkoming op te heffen.

4. De wederpartij vrijwaart Vitelco Leather tegen alle aanspraken van derden, ter zake van schade bij of als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan, jegens wie Vitelco Leather zich niet op deze algemene voorwaarden kan beroepen. De wederpartij is tot deze vrijwaring slechts gehouden voor zover Vitelco Leather zich ter zake ook jegens de wederpartij op uitsluiting of vermindering van aansprakelijkheid kan beroepen.

5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Vitelco Leather of van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15. Overmacht

1. Indien Vitelco Leather als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat is haar werkzaamheden uit te voeren zoals is overeengekomen is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Vitelco Leather door overmacht blijvend niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, heeft zij het recht deze werkzaamheden schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en de betreffende overeenkomst op te zeggen en/of te ontbinden.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Vitelco Leather en/of andere hulppersonen, stagnatie in de productie en levering door leveranciers, die Vitelco Leather voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigt, een tekort aan kalveren en/of runderen dan wel de vrees daartoe, situaties waarbij het transport van de huiden van overheidswege of anderszins niet is toegestaan, storingen in het verkeer (zoals wegblokkades), grondstoffengebrek, productiestoringen, vertragingen in transporten, werkonderbrekingen en/of stakingen, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, andere overheidsmaatregelen dan hiervoor genoemd, oorlogsomstandigheden, een pandemie, brand en extreme weersomstandigheden.

3. Indien Vitelco Leather bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden (daaronder begrepen de reeds geleverde huiden) afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

1. Ieder geschil tussen Vitelco Leather en de wederpartij wordt, zulks in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant. Vitelco Leather is echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. Aanbiedingen van en overeenkomsten met Vitelco Leather worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zulks met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 5. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met Vitelco Leather niet van toepassing.

Artikel 17. Vertalingen

Indien Vitelco Leather een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstaligeversie en de niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.