Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen aan en gesloten overeenkomsten met Opdrachtgevers, waaronder mede begrepen daarmee samenhangende overeenkomsten en op alle overige rechtsverhoudingen welke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ontstaan als gevolg van de uitvoering van deze tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Voor loonwerkzaamheden gelden aanvullende bepalingen die zijn opgenomen in het artikel “Loonwerkzaamheden”. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen opgenomen in de paragraaf loonwerkzaamheden. Onder loonwerkzaamheden wordt verstaan werkzaamheden aan leder dat door Opdrachtgever wordt aangeleverd.
1.2 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden;
Opdrachtgever: degene aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet en/of met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Verstrekte afbeeldingen en tekeningen welke niet uitdrukkelijk in de aanbieding of de overeenkomst zijn genoemd, zijn niet bindend.
2.3 Gewichten, afmetingen, prijzen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en dergelijke hebben het  karakter van aanduidingen.

Artikel 3 - Prijs en betaling
3.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
- exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten
- gebaseerd op levering af fabriek
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering
- exclusief uit- en invoerheffingen en andere overheidsheffingen 
3.2 Ingeval van verhoging van een of meer  kostprijsfactoren is Opdrachtnemer gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging dienen te worden vermeld.
3.3 Alle betalingen dienen in de overeengekomen valuta zonder enige aftrek, opschorting of verrekening te worden voldaan op de door Opdrachtnemer op de factuur aan te geven bankrekening. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op kosten van Opdrachtgever betalingszekerheden te verlangen van Opdrachtgever, danwel onder rembours te leveren.
3.4 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of zijn verplichting om zekerheid te stellen, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling (danwel een vergelijkbare toestand in het land waar Opdrachtgever kantoor houdt), stillegging of liquidatie van zijn onderneming, heeft Opdrachtnemer het recht alle verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen.
3.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
3.6 Zichtzendingen worden gefactureerd op de dag van afzending der goederen. Indien op zicht genomen goederen niet binnen 14 dagen na afzending zijn teruggezonden door Opdrachtgever, worden deze geacht te zijn gekocht.

Artikel 4 - Levering
4.1 Levering vindt plaats EXW fabriek van Opdrachtnemer (ex works, af fabriek), Incoterms geldige versie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien Opdrachtnemer verzending of vervoer, verzekering of export organiseert, handelt Opdrachtnemer voor rekening en risico van Opdrachtgever en wordt het moment van overgang van het risico van de goederen niet beinvloed. Indien om welke reden dan ook EXW niet van toepassing is, geldt CPT leveradres van Opdrachtgever (carriage paid to). Ook dan geldt dat indien Opdrachtnemer verzending of vervoer, verzekering of export organiseert, handelt Opdrachtnemer voor rekening en risico van Opdrachtgever en wordt het moment van overgang van het risico van de goederen niet beinvloed.
4.2 De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat de overeenkomst is gesloten, de overeengekomen aanbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen en overeengekomen betalingszekerheden door Opdrachtgever zijn gesteld. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn; bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn.
4.3 Ingeval van afroeporders moeten uiterlijk binnen 2 maanden de data van afname worden medegedeeld en moet binnen 4 maanden de gehele order worden afgenomen bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de goederen aan Opdrachtgever kan toezenden, dan wel ter beschikking houden. Opdrachtgever blijft alsdan gehouden zijn betalingsverplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft het recht om alsdan tot ontbinding van de afroepovereenkomst over te gaan.
4.4 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Opdrachtnemer is derhalve gerechtigd om ondermeer opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 5 - Eigendom
5.1
De eigendom van de goederen gaat pas over op Opdrachtgever, zodra deze al zijn verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst volledig is nagekomen.
5.2 Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de Opdrachtgever verkrijgt Opdrachtnemer het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane goederen en wel ten belope van de waarde van de door Opdrachtnemer geleverde (oorspronkelijke) goederen.
5.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de goederen in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan.
5.4 Ingeval Opdrachtgever de overeengekomen tegenprestatie nog niet aan Opdrachtnemer heeft voldaan en hij de betreffende goederen aan een derde heeft doorverkocht, dan verleent hij Opdrachtnemer hierbij voor dat geval onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde. Tevens dient Opdrachtgever Opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken, zoals de betreffende gegevens inzake de derde-koper en verkoopvoorwaarden (prijzen), alsmede medewerking te verlenen aan noodzakelijke vormvereisten ten behoeve van de vestiging van het pandrecht, zulks op straffe van een boete ter grootte van tenminste het factuurbedrag. Indien Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet stipt nakomt is Opdrachtnemer gerechtigd om het pandrecht aan de derde-koper mede te delen, waarna de derde-koper alleen nog bevrijdend aan Opdrachtnemer kan betalen.

Artikel 6 - Reclames 
6.1 Opdrachtgever dient terstond bij aflevering en vòòr verwerking de in de branche gebruikelijke controles van de goederen te verrichten. Zichtbare gebreken dienen terstond bij aflevering van de goederen schriftelijk en rechtstreeks aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt en niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen een week na aflevering en vòòr verwerking schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer niet gehouden is eventuele reclames in behandeling te nemen.
6.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen een week na verzenddatum der facturen.
6.3 Geringe afwijkingen van kleur, model e.d. van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar terwijl afwijkingen van de bestelde kwantiteit toelaatbaar is tot 5 % meer of minder. Geen recht op reclame geeft:
a) bij verkoop op gewicht een gewichtsverschil van ten hoogste 0,5%;
b) bij verkoop naar maat een maatverschil van ten hoogste 2 % op de gehele partij.
6.4 Indien de reclame gegrond is, dan is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6.5 Het indienen van een reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1
Na levering is - voor wat betreft de verplichting tot nakoming van de overeenkomst – de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot aanspraken voortvloeiend uit het recht van reclame ex artikel 6 van deze algemene leveringsvoorwaarden.
7.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor schade die bestaat uit, betrekking heeft op of verband houdt met:
- derving van winst;
- vermindering van omzet;
- verlies van omzet of productie;
- schade die is veroorzaakt door het gebruik/ de verwerking van het geleverde;
- het geleverde wordt verwerkt tot/ in een (eind)product waarvoor het geleverde niet geschikt is en/ of blijkt te zijn;
- gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van de door of vanwege Opdrachtnemer geleverde goederen en van de Zaken, die met de door of vanwege Opdrachtgever geleverde goederen worden geproduceerd, bewerkt en/ of behandeld;
- terughalen van goederen;
- levering van goederen, waarvoor Opdrachtnemer geen tegenprestatie ontvangt;
- stilstand of vertraging in het productieproces;
- zuivere vermogensschade;
en ongeacht of de schade bij Opdrachtgever of een derde is opgetreden. Voormelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, indien en voorzover een persoon, die bij Opdrachtnemer met de leiding van de onderneming is belast, terzake van de veroorzaking  van de schade opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten.
7.3 Voorzover de aansprakelijkheid niet is uitgesloten en onverminderd het in de slotzin van artikel 7.2 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade steeds beperkt tot een som gelijk aan de netto-waarde van de geleverde goederen.
7.4 Een vordering tot schadevergoeding vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen één maand nadat zich de feiten hebben voorgedaan, welke grond voor een schadevergoeding geven of kunnen geven, Opdrachtnemer hiervan schriftelijk met vermelding van alle relevante gegevens in kennis stelt en aansprakelijk houdt. Heeft Opdrachtgever Opdrachtnemer met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde in kennis en aansprakelijk gesteld dan vervalt de schadevordering niettemin, indien Opdrachtgever niet binnen zes maanden na de kennisgeving een rechtsvordering tegen Opdrachtnemer bij de bevoegde instantie aanhangig maakt.
7.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene leveringsvoorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van derden die bij de levering van de goederen door Opdrachtnemer zijn betrokken.

Artikel 8 – Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere vordering van een derde jegens Opdrachtnemer tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of vanwege Opdrachnemer geleverde goederen. Opdrachtgever is echter niet tot vrijwaring gehouden, indien en voorzover hij aantoont dat Opdrachtnemer voor de schade tegenover Opdrachtgever aansprakelijk zou zijn, indien Opdrachtgever zelf Opdrachtnemer tot vergoeding van de schade zou hebben aangesproken.

Artikel 9 – Ontbinding
9.1 
Onverminderd het bepaalde in artikel 10.4 is Opdrachtgever enkel gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtnemer, ondanks herhaalde ingebrekestelling waarin steeds een gezien de niet nagekomen verplichting redelijke hersteltermijn is gegeven, in gebreke blijft een essentiële verplichting uit de overeenkomst na te komen en Opdrachtgever door deze niet nakoming aantoonbaar schade lijdt. Het recht van Opdrachtgever om in of buiten rechte ontbinding te vorderen vervalt zes maanden nadat zich de feiten hebben voorgedaan welke grond voor ontbinding geven of kunnen geven.
9.2 In de volgende gevallen is Opdrachtnemer in ieder geval bevoegd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, danwel onmiddellijke nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen:
- faillissement van Opdrachtgever danwel aanvraag daartoe, surséance van betaling van Opdrachtgever danwel aanvraag daartoe;
- onjuiste of onvolledige weergave van feiten betreffende de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, danwel verminderde of onvoldoende kredietwaardigheid;
- Opdrachtgever overlijdt of wordt onder curatele gesteld;
- Opdrachtgever komt één of meer van zijn wettelijke of met Opdrachtnemer overeengekomen verplichtingen niet na.

Artikel 10 – Overmacht
10.1
Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan de partij die zich op overmacht beroept.
10.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stakingen, uitsluitingen, onvoorziene grondstoffenschaarste, onvoorziene transportmoeilijkheden, brand, maatregelen van hogerhand, in het bijzonder import- en exportbeperkingen, contingentering, onvoorziene bedrijfsstoringen bij Opdrachtnemer.
10.3 Overmacht zoals omschreven in het voorgaande artikellid, ontstaan bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is, wordt eveneens gezien als overmacht van Opdrachtnemer.
10.4 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de overmachtsperiode langer dan 6 maanden duurt, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.5 Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10.6 heeft recht op vergoeding van reeds gedane leveringen en prestaties ter uitvoering van de overeenkomst, voordat de omstandigheid van overmacht is ingetreden.
10.7 Opdrachtnemer kan zich ook op overmacht beroepen, indien deze ná de oorspronkelijke levertijd is ingetreden.

Artikel 11 - Toepasselijk Recht en Geschillen
11.1 
Op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten, waaronder mede begrepen daarmede samenhangende overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Tractatenblad 1981, nummer 184 en 1986 nummer 61) wordt uitgesloten.
11.2 Vorderingen tegen Opdrachtnemer zullen worden beslecht uitsluitend door de binnen het vestigingsgebied van Opdrachtnemer bevoegde Nederlandse Rechter, tenzij Opdrachtnemer van deze bepaling uitdrukkelijk afstand doet, alles voorzover de de wet dit toestaat. Vorderingen tegen Opdrachtgever kunnen, naast de krachtens het toepasselijke internationaal privaatrecht bevoegde rechter, ook beslecht worden door de binnen het vestigingsgebied van Opdrachtnemer bevoegde Nederlandse rechter. 

Artikel 12 – Loonwerkzaamheden
12a Uitvoering van de overeenkomst
12a.1 
De opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer neergelegde omschrijving.
12a.2 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst geldt dat de goederen ter bewerking aan Opdrachtnemer op de overeengekomen wijze, datum en plaats ter beschikking dienen te worden gesteld. Deze datum dient voor Opdrachtgever als fatale termijn. De aangeleverde goederen dienen door of namens Opdrachtgever verzekerd te zijn. Zij blijven bij Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtgever.
12a.3 Indien de door Opdrachtgever aangeboden goederen  afwijken van hetgeen overeengekomen is,  heeft Opdrachtnemer het recht om pas tot de bewerking van de goederen over te gaan nadat dienaangaande een nieuwe overeenkomst is gesloten.
12a.4 Aanlevering door Opdrachtgever na de overeengekomen datum geeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht alsnog te weigeren.
12a.5 Voor wat betreft de soort, kwaliteit en hoeveelheid van de bij Opdrachtnemer aanwezige goederen geldt, dat in geval van twijfel de administratieve gegevens van Opdrachtnemer als bewijs gelden. 
12a.6 Zodra diens goederen of het overeengekomen gedeelte daarvan door Opdrachtnemer in de overeengekomen zin zijn bewerkt staan de goederen voor Opdrachtgever gereed. Afgehaald dient te worden tegen tekening van een ontvangstbewijs. Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer bewerkte goederen voor of bij afhalen te controleren. 

12b - Aansprakelijkheid
12b.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 sluit Opdrachtnemer, gelet op de aard van de door hem te verrichten werkzaamheden, tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door:
- niet zichtbare gebreken of afwijkingen in de aangeboden goederen, zoals schade ten gevolge van migratie van stoffen uit de crust naar de finish
- maatverschillen zowel in oppervlakte (krimp) als in dikte en sortiment.
12b.2 Overfinishen en oververven van reeds gefinisht of geverfd leer geschiedt volledig en uitsluitend voor risico van Opdrachtgever. Behoudens opzet of grove schuld zijdens Opdrachtnemer, is hiervoor iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
12b.3 Opdrachtgever dient steeds voor gebruik c.q. wederverkoop te onderzoeken of de door Opdrachtnemer bewerkte goederen daadwerkelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor hij of een derde deze goederen wil gebruiken.
12b.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de som gelijk aan de waarde van de uitgevoerde c.q. overeengekomen werkzaamheden. De waarde van de uitgevoerde werkzaamheden is gelijk aan het factuurbedrag.

12c - Zekerheden
12c.1
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van diens verplichtingen, waaronder de afgifte van door Opdrachtgever aan hem ter bewaring toevertrouwde zaken, op te schorten totdat alle opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan.